REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO COLLECTION CLUB

(obowiązuje od 18 marca 2013 roku)

I.    Definicje


1.1.    Administrator Danych Osobowych - Top Secret Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14, 94 – 250 Łódź, kapitał zakładowy w wysokości 18 507 500,00 zł;
1.2.    Baza Danych – zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w Programie Lojalnościowym, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym Podstawowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym również Partnerów, w celu realizacji Programu;
1.3.    Formularz Zgłoszeniowy Podstawowy (dalej zwany FZP) – formularz zgłoszeniowy będący podstawą przystąpienia Uczestnika do Programu poprzez uzupełnienie wskazanych w nim danych ( w szczególności: imię, kraj, kod pocztowy miejsca zamieszkania, rok urodzenia oraz adres mailowy albo numer telefonu),  podpisaniu oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu
1.4.    Formularz Zgłoszeniowy Uzupełniający (dalej zwany FZU) - formularz zgłoszeniowy dostępny w Panelu Uczestnika na Stronie Internetowej Programu.
Karta Uczestnika (dalej zwana „Karta”) – karta posiadająca indywidualny numer, wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu po dokonaniu transakcji oraz prawidłowym wypełnieniu FZP
1.5.    Katalog Korzyści – zespół łącznie zwanych rabatów, ofert, promocji, upustów oraz innych przywilejów (indywidualnie zwanych Korzyścią) lub przyznanych dodatkowo/okresowo przez Organizatora;
1.6.    Organizator Programu (dalej zwany Organizatorem)  – Top Secret
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14, 94 – 250 Łódź, kapitał zakładowy w wysokości 18 507 500,00 zł;
1.7.    Panel Uczestnika (dalej zwany Panelem) – strona internetowa z dostępem ograniczonym znajdująca się pod adresem www.collectionclub.eu, umożliwiająca uzyskiwanie informacji na temat danych osobowych Uczestnika, dokonanych transakcji, ilości naliczonych i wymienionych Punktów w Programie oraz sposobie ich wykorzystania, jak również zapewniający możliwość zamawiania dodatkowych Korzyści zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej Programu. Dostęp do strony wymaga autoryzacji za pomocą Karty Uczestnika, adresu email lub numeru telefonu wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym Podstawowym oraz indywidualnego hasła otrzymanego po przystąpieniu do Programu.
1.8.    Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem w związku z Programem, który oferuje dodatkowe korzyści Uczestnikowi
1.9.    Regulamin Programu (dalej zwany „Regulamin”) – niniejszy regulamin, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie, w szczególności korzyści płynące z uczestnictwa w programie
1.10.    Uczestnik Programu (zwany dalej „Uczestnik”) – osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dobrowolnie zaakceptowała Regulamin Programu.
1.11.    Strona Internetowa Programu – strona internetowa dostępna pod adresem www.collectionclub.eu.


II.    Postanowienia Ogólne


2.1.     Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania Programu Lojalnościowego (zwanego dalej „Programem”) jednocześnie określając prawa i obowiązki Uczestnika Programu oraz obowiązki Organizatora.
2.2.    Regulamin Programu dostępny jest na Stronie Internetowej Programu oraz w siedzibie Organizatora.
2.3.    Program jest organizowany i zarządzany przez Organizatora przy współpracy przedsiębiorców, z którymi Organizator zawarł umowę współpracy ( zwani dalej „Partnerzy”). Program obowiązuje w Sklepach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, jeżeli został on w danym kraju wprowadzony. Aktualna lista Partnerów dostępna jest na Stronie Internetowej Programu.
2.4.    Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której w związku z nabyciem określonych produktów lub usług Partnerów Programu zostaną przyznane punkty (zwane dalej „Punkty”). Przyznane Punkty mogą być wymienione na korzyści dostępne w ramach Katalogu Korzyści.


III.    Warunki przystąpienia do programu


3.1.    Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca transakcji, o których mowa w punkcie 2.4, na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uzupełniła Formularz Zgłoszeniowy Podstawowy (FZP) i otrzymała Kartę.
3.2.    Warunkiem wymiany punktów na korzyści dostępne w Katalogu Korzyści jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Uzupełniającego (FZU).
3.3.    Wszelkie zmiany w danych osobowych wprowadzonych do FZP i FZU dostępne są w ramach Panelu Uczestnika i powinny być bezzwłocznie aktualizowane.

IV.    Karta Uczestnika


4.1.    Karta jest własnością Organizatora i  nie można jej zbywać lub przekazywać w inny sposób osobom trzecim.
4.2.    Karta nie jest kartą płatniczą i może być wykorzystywana jedynie do uzyskiwania korzyści dostępnych w ramach Katalogu Korzyści w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
4.3.    W przypadku utraty Karty lub podejrzenia nieuprawnionego jej użycia, Uczestnik proszony jest o bezzwłoczne poinformowanie Organizatora Programu, celem zablokowania Karty, wyjaśnienia nieprawidłowości oraz wydania Uczestnikowi jej duplikatu.

 

V.    Naliczanie i Wymiana Punktów na nagrody


5.1.    Naliczenie Punktów dokonywane jest w oparciu o nabycie określonych produktów lub usług Partnerów Programu. Aktualne warunki naliczania określane są przez Partnera i dostępne na Stronie Internetowej Programu. Naliczone Punkty mogą nie być dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie.
5.2.    Informacje o aktualnym stanie Punktów, Katalogu Korzyści oraz historii transakcji dostępne są w Panelu Uczestnika. Wymiana Punktów na korzyści dostępne w ramach Katalogu Korzyści możliwa jest wyłącznie po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego Uzupełniającego (FZU). Szczegółowe, aktualne warunki wymiany Punktów u Partnerów Programu dostępne są na Stronie Internetowej Programu. Zmiana w/w warunków nie wymaga dodatkowego informowania Uczestnika. Organizator dopuszcza również przekazanie wartości Punktów wyrażonych w polskich złotych (PLN) na rzecz współpracujących organizacji pożytku publicznego (OPP).


VI.    Wygaśnięcie ważności punktów


6.1.
Jeśli nie ustalono inaczej, ważność Punktów wygasa po 6 miesiącach rozumianych jako 180 dni kalendarzowych licząc od daty ostatniej transakcji z użyciem Karty Uczestnika. Brak transakcji w przedmiotowym okresie powoduje automatyczne umorzenie Punktów, zaś dokonanie transakcji w tym okresie przedłuża ważność wszystkich Punktów o kolejny okres wskazany w zd.1. niniejszego pkt. .


VII.    Zakończenie Programu, utrata statusu Uczestnika.


7.1.    Uczestnik może zostać pozbawiony przez Organizatora statusu Uczestnika, gdy rażąco i nagminnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz działa w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem zmierzając do pokrzywdzenia Organizatora oraz działa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, zwyczajem, jak również w przypadku podania podczas procedury rejestracyjnej fałszywych danych.
7.2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia konta Uczestnika, w stosunku do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż dopuścił się działań określonych w pkt. 7.1. Czynności określone w zdaniu poprzednim muszą zostać poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym przy udziale Uczestnika.
7.3.    Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie poprzez zawiadomienie Organizatora w formie pisemnej, za pomocą Panelu Uczestnika, bądź drogą mailową.
7.4.    Z chwilą rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu oraz dokonuje ich trwałego usunięcia z Bazy Danych.
7.5.    Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem na Stronie Programu, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu wraz ze wskazaniem terminu, do którego można wykorzystać zebrane w programie Punkty na korzyści dostępne w ramach Katalogu Korzyści.


VIII.    Ochrona danych osobowych


8.1.    Organizator, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników, przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, aby przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
8.2.    Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).
8.3.    Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter całkowicie dobrowolny.
8.4.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych jest Organizator.
8.5.    Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.
8.6.     Podstawą do udostępnienia danych podmiotom nieuczestniczącym w Programie jest wyłącznie zgoda Uczestnika, bądź przepisy prawa powszechnie obowiązujące.


IX.    Zakres odpowiedzialności.


9.1.    Z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w poniższych postanowieniach Organizator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych, ani ich bezbłędnego funkcjonowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępu do Strony Internetowej Programu, a także nie odpowiada za opóźnienia, utratę danych ani za szkody powstałe w czasie transmisji danych ze Strony Internetowej Programu do Uczestników.
9.2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w FZP lub FZU. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym i ich aktualizację.

 

X.     Postanowienia końcowe


10.1. 
    Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiana taka nie wpływa na prawa uczestnika nabyte przed dokonaniem zmiany. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora.
10.2.    Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 10.1. niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w swojej siedzibie, na Stronie Internetowej Programu lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej.
10.3.    Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną za pośrednictwem Panelu Uczestnika lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pracownicy Partnerów uczestniczących w Programie mogą korzystać z Programu zgodnie z wewnętrznie ustalonymi zasadami.

Informujemy, że dane osobowe zawarte w formularzu, po wyrażeniu przez Uczestnika zgody, będą przetwarzane przez Top Secret Sp. z o.o., jako administratora danych oraz mogą zostać udostępnione w pełnym zakresie podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej Redan S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14, 94-250 Łódź oraz podmiotom współpracującym z Grupą Kapitałową Redan S.A. w celu realizacji programu lojalnościowego oraz promocji i marketingu produktów i usług, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, o ile Uczestnik wyraził na powyższe zgodę. 

Informujemy, że dane osobowe zawarte w formularzu, po wyrażeniu przez Uczestnika zgody, będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu promocji i marketingu produktów i usług Partnerów należących bądź przystępujących do powyższego programu oraz w przyszłości mogą być im udostępniane w związku z realizacją programu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Lista Partnerów dostępna jest na Stronie Internetowej Programu. 

Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w programie lojalnościowym Collection Club.

Regulamin Akcji Promocyjnej
„10 punktów Collection Club w prezencie”

 • I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „10 punktów Collection Club w prezencie”, zwanej w dalszej części „Akcja Promocyjna”.

 • II. Organizator Akcji Promocyjnej Organizatorem Akcji Promocyjnej, jest Top Secret Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (94-250), przy ul. Żniwnej 10/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000129475, NIP: 727-2570-554, REGON: 473073389 z kapitałem zakładowym w wysokości: 77 308 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana dalej "Organizatorem".

 • III. Uczestnicy Akcji Promocyjnej Akcja Promocyjna skierowana jest do uczestników programu Collection Club, którzy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dokonali zakupu produktów marek TOP SECRET, DRYWASH i/lub TROLL w sklepach stacjonarnych Top Secret i/lub sklepie internetowym www.topsecret.pl.

 • IV. Czas i miejsce trwania Akcji Promocyjnej
  1. Akcja Promocyjna trwa w dniach od 27 kwietnia 2017 roku do 2 maja 2017
  2. Miejscem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, są:
   1. salony stacjonarne Top Secret, znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, których zestawienie zostało wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu. Akcja Promocyjna trwa w godzinach pracy Salonów Stacjonarnych
   2. sklep internetowy pod adresem www.topsecret.pl
 • V. Informacja ogólna o Akcji Promocyjnej.
  1. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • VI. Zasady i warunki obowiązywania promocji
  1. Konto uczestnika programu Collection Club zostanie doładowane 10 punktami (co jest równowartością 10 złotych). Ważność tych punktów, jeżeli nie zostaną wykorzystane wygaśnie automatycznie dnia 2.05
  2. Akcja Promocyjna obejmuje produkty marek TOP SECRET, DRYWASH i TROLL, które są dostępne w sklepach stacjonarnych Top Secret i sklepie internetowym www.topsecret.pl
  3. Zwrot produktów zakupionych w promocji jest możliwy na zasadach ogólnych, obowiązujących w salonach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.
  4. Ilość produktów objętych Akcją Promocyjną jest ograniczona. W przypadku braku towaru objętego promocją Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
  5. Wszelkie ewentualne skargi lub żądania, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej Uczestnik może kierować na piśmie do Organizatora w celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo samodzielnego wyboru uczestników Collection Club, którym zostaną doładowane konta punktami Collection Club.
  7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej topsecret.pl.
  8. Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, przy czym zmiana regulaminu nie może pozbawić Uczestnika praw nabytych. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronach internetowych Organizatora www.topsecret.pl/promocje. Zmiany w regulaminie będą obowiązywać od dnia ich opublikowania na stronach internetowych.
 • VII. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązującego przepisy prawa.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
  3. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Załącznik 1

Masz pytania? Napisz do Nas :)


Copyright 2015 © Collection Club